Samen zijn we Kampen!

info@kamperkrachtfonds.nl

Uit  het Rabobank tijdschrift.


Persbericht juni 2016


Uit De Stentor 9-5-2016

Uit KAMPEN.NL 13-4-2016

KAMPEN - Het DICTEE van Kampen is gewonnen door Lex Zweers. Hij maakte slechts 14 fouten. Zweers mocht de door boekhandel Bos ter beschikking gestelde pennenset in ontvangst nemen.

De organisatie: “Vele liefhebbers der Nederlandse taal hebben donderdag avond hun tanden stuk gebeten op het DICTEE van Kampen 2016 van de hand van Leo Schelhaas. Ongeveer tachtig deelnemers hadden een gezellige, uitdagende avond, die werd georganiseerd door de Rotaryclub Kampen. De Rotaryclub beoogde met deze avond ongeveer 1.500 euro bijeen te brengen voor het Kamper Krachtfonds. Dieneke Diender van het Kamper Krachtfonds lichtte toe hoe zij samen met Rotary laaggeletterdheid onder de aandacht brengen. Het dictee, met als titel ‘Digitale dimensies’, werd gelezen door Brenda Siebrand.”

De groepsprijs (samen 112 fouten) ging naar het team ‘Punten en Komma’s’. “Dit team verorbert derhalve op het kantoor van notaris Steenhuis een welverdiende taartpunt.”

Het DICTEE trok zelfs nationaal de aandacht. Vier deelnemers uit den lande (onder meer uit Breskens en Bussum) schreven mee. ‘Professionals’ die hoog scoorden. De heer Leentfaar had slechts een fout. De organisatie had de deelnemers daarom ingedeeld in twee categorieën: deelnemers uit Kampen en omstreken en ‘professionals’. “Dankzij de inzet van vele Rotarians werd het een geslaagde avond, waar Rotary Kampen een traditie van heeft gemaakt.”

Bron: De Brug.    vrijdag 19 februari 2016


 

      Met dank aan Nico van Maastricht-Grafisch Ontwerp voor het ontwerp en aan        Kampen.nl en De Brug voor het plaatsen van deze oproep in december 2015!


DE START: SAMEN ZIJN WE KAMPEN!

Twee bijeenkomsten op een middag markeerden de start van het Kamper Kracht fonds op 29 oktober 2015. Beiden vonden ze plaats in de pas gerenoveerde Stadsgehoorzaal. De zaal was ons ter beschikking gesteld. Een geste van de directie die we dankbaar in ontvangst namen. Gastheer/presentator was Wim Schluter uit Kampen.


Foto: Freddy Schinkel

De eerste bijeenkomst was bedoeld voor maatschappelijke organisaties uit de gemeente Kampen. Zij waren met veertig man/vrouw ruim vertegenwoordigd. Lidi Kievit, voorzitter legde in het kort de missie uit: het Fonds wil inwoners van Kampen, die (al dan niet tijdelijk) in de problemen zijn geraakt weer kracht geven. Noem het een steuntje in de rug, even wat lucht geven, noodhulp om te voorkomen dat de situatie verergert.  Lidi stelde met nadruk dat het Fonds een private organisatie is. De gemeente Kampen noch andere overheidsinstellingen participeren hierin. Het Fonds wil de kas vullen met donaties en giften in natura van Kamper ondernemers en particulieren. Het is van groot belang dat maatschappelijke organisaties op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het Kamper Kracht fonds. Een ervan was Gerhard Pikkert, coordinator van het project Thuisadministratie van de Stichting Welzijn in Kampen. Hij komt dagelijks in aanraking met mensen, die met een (financieel) steuntje in de rug weer uitzicht krijgen op een beter bestaan.

Voor de tweede bijeenkomst die middag waren ondernemers uit Kampen uitgenodigd. Na een korte  introductie van Lidi Kievit volgde een uiteenzetting van Monique van Bijsterveld, projectmanager van Lokale Fondsen Nederland. Nederland telde op dat moment 62 lokale fondsen, die  –alhoewel verschillend in aanpak en werkwijze - hun bestaansrecht hebben bewezen. Na haar volgde een boeiend exposé van Thecla Bodewes, zakenvrouw van het jaar 2011 en sinds kort eigenaar van de in Kampen onlangs failliet verklaarde Peters Shipyard. Zij vertelde iets over haar aanpak op het gebied van personeelsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Haar kernwaarden: no nonsense, gouden handjes, blik op de toekomst en het vasthouden van kennis, ervaring en efficiency binnen het bedrijf.

Een prettige verrassing was de korte aanwezigheid van de commissaris van de Koning, mevrouw Ank Bijleveld. Zij was die dag op bezoek bij de gemeente Kampen en was bijzonder onder de indruk van het initiatief.

Tot slot kwam presentator Wim Schluter nog met een verrassing op de proppen. Hij was ooit in het bezit gekomen van een beker met de opdruk van ‘Peters Shipyard’. Die ging onder de hamer en bracht 150 euro op. Bedoeld voor het Kamper Kracht Fonds.150 euro opbrengst voor beker met opdruk 'Peters Shipyard'

Foto's  Freddy Schinkel


                                  

Op 19 september 2015 ontving het Kamper Krachtfonds een mooi bedrag uit het Rabo Stimuleringsfonds. Met dit bedrag kunnen we belangstellenden een interessante middag in de Stadsgehoorzaal aanbieden. Deze toplocatie in Kampen is de superdeal die het Kamper Krachtfonds tijdens de beursvloer Tohopesate heeft kunnen maken. De voorbereidingen zijn in volle gang. De datum is bekend: 29 oktober. Zie ook de beginpagina.


Het Kamper Krachtfonds van start tijdens 10e Tohopesate.

26-3-2015

De beursvloer, waarbij Kamper maatschappelijke organisaties en ondernemers elkaar ontmoeten, werd donderdag 26 maart 2015 voor de tiende keer gehouden. Lidi Kievit en Dineke Diender mochten in MFC Korteweg 4 het Kamper Krachtfonds tijdens deze beursvloer vertegenwoordigen. Uitgedost T-shirts met logo in blauwe en rode broek gecomplementeerd met blauw en rode hoed traden  de twee bestuursleden onderhandelingsvaardig de beursvloer op. Vele gesprekken zijn gevoerd, contacten zijn gelegd en flyers verspreid.

De onderhandelingen leiden tot 2 mooie deals te weten:
-
Sportcentrum Sonnenberch: naamsbekendheid vergroten - jaar lang maatschappelijk partner

- BrugMedia: partner, recht op primeurs - publiciteit over een periode van 1 jaar

Daarnaast werd door de Stadsgehoorzaal de superaanbieding aan het Kamper Krachtfonds toegekend: Gedurende een dag mogen we gebruik maken van de foyers van de stadgehoorzaal. We gaan deze dag gebruiken om maatschappelijke organisaties en inwoners uit te nodigen. Natuurlijk om kennis met het Kamper Krachtfonds te maken, maar ook om mee te denken hoe we dit fonds optimaal kunnen inzetten  voor de inwoners van de gemeente Kampen. Daarna willen we met ondernemers in gesprek  over het nut en de noodzaak van het Kamper Krachtfonds. Deze dag zal in het teken staan van het werven van donateurs en het verbinden van ondernemers als maatschappelijk partner aan het Kamper Krachtfonds.  In ruil voor deze mooie superaanbieding zullen we als bestuur  Kamper Krachtfonds de medewerkers van de stadsgehoorzaal een lunch aanbieden, gedurende deze lunch gaan we met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Hoe zetten we elkaars kracht in om zelf krachtiger te worden.

Naast de officiële deals zijn contacten gelegd met ondernemers, die graag meer over het Kamper Krachtfonds willen horen.

Na anderhalf uur onderhandelen werd met een traditionele klap op de gong de beursvloer Tohopesate afgesloten. Tevreden blikken we terug op een geslaagde beursvloer.

Persbericht

Kamper Krachtfonds van start op de Tohopesate

19-3-2015

Het Kamper Krachtfonds is een feit!  De statuten zijn getekend, de rekening is geopend en alle officiële stukken zijn klaar. Tot nu toe heeft alle energie gezeten in de zaken achter de schermen. Nu is het tijd om te vragen of de inwoners van de gemeente Kampen willen meewerken aan de gezonde samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Bij haar afscheid als wethouder is Lidi Kievit  gevraagd om voorzitter te worden van dit lokale gemeenschapsfonds. Zi j heeft daar toen volmondig ‘ja’ op gezegd. Samen met vijf inwoners van de gemeente Kampen heeft zij de afgelopen maanden onderzocht hoe zo’n fonds er uit zou kunnen zien. De meeste lokale fondsen ondersteunen initiatieven van groepen inwoners. Het Kamper Krachtfonds wil juist ook de individuele inwoner waar nodig dat een zetje geven om op eigen kracht verder te kunnen. Daarmee sluit het aan bij het Kamper Kompas.

Het Kamper Krachtfonds heeft een startkapitaal van € 3000,00 ontvangen van Lokale Fondsen Nederland. Dat is een aardig begin, maar niet genoeg om nu al gelijk de individuele inwoner te ondersteunen of om inwoners te stimuleren zich te gaan inzetten voor de samenleving. Daarom ligt tot de zomer het accent op het binnenhalen van kapitaal bij landelijke en regionale fondsen. Maar ook en misschien wel juist bij ondernemers, bedrijven en particulieren uit de gemeente Kampen. Een van de doelen van het Kamper Krachtfonds is geld, dat is bedoeld om maatschappelijk betrokken te ondernemen, binnen de grenzen van de gemeente te houden en daar in te zetten. Dat geldt natuurlijk ook voor inwoners, die geven aan goede doelen.

Het Kamper Krachtfonds is niet alleen geïnteresseerd in geld, maar ook in diensten en andere vormen van betrokkenheid. Daarom stuurt het bestuur twee van haar leden naar de Tohopesate om hele mooie deals te sluiten en natuurlijk om een superaanbieding in de wacht te slepen!


 

Bron: De Stentor 25-3-2015

Oud-wethouder Lidi Kievit tijdens afscheidsreceptie benoemd tot voorzitter Kamper Kracht fonds


28-05-2014 Tijdens de afscheidsreceptie van oud-wethouder Lidi Kievit heeft burgemeester Bort Koelewijn haar in zijn afscheidsspeech gevraagd 1e voorzitter te worden van het Kamper Kracht Fonds in oprichting. Dit nieuwe lokale fonds werd ter gelegenheid van het afscheid van Lidi Kievit gepresenteerd. Het Kamper Kracht fonds gaat over het mogelijk maken van écht maatwerk; aanvullend op wat mensen zelf kunnen en op wat de lokale overheid kan. Het Kamper Kracht fonds zocht nog een voorzitter en ziet in Lidi Kievit, als grondlegger van het Kamper Kompas, een betrokken en bevlogen kandidaat.
Het Kamper Kracht fonds is bedoeld om investeringen te kunnen doen in individuele probleemsituaties in huishoudens in Kampen, daar waar de eigen kracht van inwoners zelf en dat wat de lokale overheid kan, ontoereikend is. Doel van het fonds is bijvoorbeeld om met een slimme investering de eerste nood te verzachten, zodat de inwoner / het gezin zelf weer grip krijgt op de oplossingen die zij zelf kunnen realiseren. Onder leiding van Lidi Kievit, die het voorzitterschap aanvaardde, zal de stichting in oprichting verder inhoud geven aan het doel van het fonds en de statuten.

Het Kamper Kompas

Lidi Kievit heeft zich – in de periode dat zij wethouder was – bijzonder ingespannen om een Kamper antwoord te vinden op de nieuwe taken zorg, jeugd en werk die vanaf 2015 door het Rijk aan gemeenten worden overgedragen. Dat is haar gelukt door vele instellingen én inwoners te betrekken bij die zoektocht. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de ontwikkeling van het Kamper Kompas: het nieuwe ondersteuningsmodel voor de gemeente Kampen. Onderscheidend in het Kamper Kompas is dat inwoners écht aan het roer staan, waarbij wordt uitgegaan van Kamper Kracht!
Op dit moment wordt het model verder uitgewerkt, nog altijd in cocreatie met partners en met inwoners. Er wordt geleerd en geëxperimenteerd, waarbij er volop ruimte is voor het opnieuw vormgeven van samenleven op lokaal niveau. Bedrijven, inwoners (vrienden, buren, kinderen, ouders, ouderen, mantelzorgers, werknemers, vrijwilligers), gemeente, stichtingen, maatschappelijke instellingen, filantropen, banken, etc. zoeken samen naar manieren om nieuwe relaties met elkaar aan te gaan en vandaar uit waarde aan dat samenleven toe te voegen. Altijd met het uitgangspunt dat de inwoners aan het roer staan en dat soms écht maatwerk nodig is om tot échte oplossingen te komen.Kamper Kracht fonds

Waar bij de zoektocht naar verdere invulling en concretisering van het Kamper Kompas tegenaan werd lopen, is dat er soms situaties zijn waarin dat wat een inwoner zelf kan doen en wat de (lokale) overheid kan doen ontoereikend is. Echt maatwerk vraagt in die gevallen om slimme investeringen in individuele huishoudens. Altijd om veel erger te voorkomen zowel voor het individuele gezin, als voor de gehele Kamper samenleving. Deze oplossing is nu gevonden in de oprichting van het ‘Kamper Kracht Fonds’. Het is een fonds van inwoners, vóór inwoners, zonder overheidsbemoeienis en de daarbij behorende, soms knellende, regeltjes.

Op dit moment is er een groep inwoners, vanuit hun betrokkenheid bij het Kamper Kompas, bereid om het Kamper Kracht Fonds daadwerkelijk van de grond te krijgen. Daarnaast stelt de organisatie Lokale Fondsen Nederland haar expertise op het gebied van het opstarten van lokale fondsen kosteloos ter beschikking (denk aan begeleiding en het opstellen van statuten). Ook stellen zijn hun netwerk beschikbaar, waarmee toegang tot vermogensfondsen makkelijker wordt.

Eerste storting is een feit

Lokale fondsen Nederland heeft zoveel vertrouwen in het Kamper Kracht Fonds, dat ze - vooruitlopend op hun congres op 5 juni a.s.- een stimuleringsbedrag heeft toegezegd van € 3.000.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een jonge moeder van 21 jaar heeft geen huis en sinds kort wel een klein baby’tje van nu drie maanden. Ze verblijft tijdelijk bij vrienden van vrienden van vrienden. Maar dat heeft geen lang leven beschoren. Daarom heeft ze onlangs ook woonurgentie aangevraagd. Daar komt ze voor in aanmerking. Maar dan duurt het alsnog een paar maanden voordat ze haar eigen, betaalbare sociale huurwoning heeft. Eigenlijk kan ze zich die tijd niet permitteren. Jeugdzorg heeft haar lieve kleine meisje namelijk al onder toezicht gesteld; ze kunnen niet anders. Als ze over twee weken weg moet bij haar vrienden van vrienden, en ze heeft nog geen huis, dan wordt haar meisje bij haar weggehaald en in een pleeggezin gestopt. Bureau Jeugdzorg wil dat ook niet. Want, hoewel deze jonge moeder nog veel moet leren, ze is lief voor haar dochter. Het is het beste wat haar in tijden is overkomen. Om dit te voorkomen zou er eigenlijk een fonds moeten zijn, dat tijdelijk en onder voorwaarden een woning kan huren in de vrije sector. Die oplossing behoort niet tot het arsenaal van de overheid. Bureau Jeugdzorg zou die oplossing toejuichen. En de samenleving zou er veel geld mee besparen. Alleen een uithuisplaatsing van een kind kost al snel 36 duizend euro. Laat staan de kosten van de schadelijke effecten op moeder en kind op langere termijn.

Meer informatie


Inwoners, bedrijven, maatschappelijke professionals en ambtenaren die vragen hebben, ideeën hebben, budget beschikbaar willen stellen en/of willen meedenken over het Kamper Kracht fonds kunnen contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@kamperkrachtfonds.nl of vul het contactformulier in op de website.

bron: Gemeente Kampen